Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi

Celem dwuletniego projektu "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi" jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania. Projekt realizuje od grudnia 2010 do grudnia 2012 roku Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association).

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowo-utworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

Kursy wykorzystywane w ramach projektu: