Projekt „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje” realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce, oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Uczestnicy projektu powiększą grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą prawa oświatowego.

Projekt jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.